ประวัติส่วนตัว

Me, demonstrating how to eat 4 slices of pizza at one time
คำนำหน้านาม*
ชื่อ*
นามสกุล*
ชื่อเล่น*
เพศ*
วันเดือนปีเกิด*
เลขที่บัตรประชาชน*
อายุ*
ประเทศเกิด*
ส่วนสูง* ซม.
จังหวัดเกิด*
นํ้าหนัก* กก.
สัญชาติ*
ศาสนา*
   
ระยะเวลาเริ่มงาน*

สถานภาพสมรส*
จำนวนบุตร คน
บุตรที่กำลังศึกษา คน
ปัจจุบันท่านดำเนินธุรกิจส่วนตัวหรือไม่?
ความสามารถในการขับรถ

มีใบขับขี่

มีพาหนะเป็นของตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ปัจจุบัน*
บ้านเลขที่
ถนน/ซอย
ประเทศ
จังหวัด กรุณาเลือกประเทศ
อำเภอ/เขต กรุณาเลือกจังหวัด
ตำบล/แขวง กรุณาเลือกอำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
อีเมล
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
บ้านเลขที่ ถนน/ซอย
ประเทศ
จังหวัด กรุณาเลือกประเทศ
อำเภอ/เขต กรุณาเลือกจังหวัด
ตำบล/แขวง กรุณาเลือกอำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน*
คำนำหน้านาม*
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
บ้านเลขที่
ถนน/ซอย
ประเทศ
จังหวัด กรุณาเลือกประเทศ
อำเภอ/เขต กรุณาเลือกจังหวัด
ตำบล/แขวง กรุณาเลือกอำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน

บันทึกเพิ่มเติมซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

ข้อดีของท่าน*
ท่านคิดว่าอะไรคือข้อดีเกี่ยวกับตัวท่าน
ข้อเสียของท่าน*
ท่านคิดว่าอะไรคือข้อเสียเกี่ยวกับตัวท่าน
ความคาดหวังในชีวิต*
ความคาดหวังในชีวิตของท่านคืออะไร